top of page

M42 蘇俄 Jupiter 21M, 200mm f4
成像銳利, 性價比極高之手動鏡入門長炮
1983 made in USSR

鏡身有些歲痕跡及花痕, 見圖
鏡片非常靚仔, 無抺痕, 無花, 無haze, 無coating問題
光圈環, 對焦環暢順
跟原廠前蓋, 原廠後蓋, 原廠鏡桶

不議價送: 全新金屬遮光罩
所有出售之鏡頭, 均有1年保養

隨鏡特價出售:

M42-Nex/A7R系列接環: $80

M42-OM/M43接環: $80

M42-FX富士接環: $80

M42-Canon單反接環: $80

鏡頭及接環出售前已測試, 操作一切正常, 亦有無限遠
有意PM

M42 蘇俄 Jupiter 21M, 200mm f4, 1983 USSR

HK$990.00Price
    bottom of page